Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi Belgesi Talebi

İSTENEN BELGELER

1.Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış  matbu dilekçe doldurulur. Turizm işletmesi belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır.

2.Teminat: Deniz turizmi aracı işletmeleri, Yönetmeliğin 50 nci maddesi uyarınca, müşterilerine sunacakları hizmetler ve faaliyetleri nedeniyle yapacakları işlemlerden doğacak yükümlülüklerine karşılık teşkil etmek üzere miktarı Bakanlıkça tespit edilecek miktarda Bakanlık emrine kati ve süresiz banka teminatı mektubunu veya Merkez Bankası Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına para bloke edildiğine dair makbuzu Bakanlığa vermek zorundadır.

3.Sigorta poliçesi: Deniz turizmi araçları işletmelerinin, Yönetmeliğin 51 inci maddesi uyarınca belgelerinde belirtilen deniz turizmi araçlarının mürettebatına, ziyaretçilerine ve üçüncü kişilere verebileceği zararları kapsayan sigorta yaptırmaları zorunludur. Kasko sigortası bu hükümleri kapsıyorsa başka sigorta belgesi aranmaz.

4.Kayıt ve tescil belgesi: İşletme belgesi kapsamında çalıştırılacak deniz turizmi aracına ilişkin, Denizcilik Müsteşarlığına bağlı ilgili Liman Başkanlığından alacakları gemi sicil tasdiknamesi veya Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi istenir.

5.Kira sözleşmesi: Kiralık deniz turizmi araçları için araç sahibi ve şirket yetkilisi arasında bir yıldan az olmamak kaydı ile yapılan kira sözleşmesi istenir.

6.Denize elverişlilik belgesi: Denizcilik Müsteşarlığına bağlı ilgili Liman Başkanlığınca verilen denize elverişlilik belgesi istenir.

7.Gümrük giriş beyannamesi: Deniz turizmi aracı ithal edilmesi halinde, ilgili Gümrük Müdürlüğünce düzenlenecek onaylı gümrük giriş beyannamesi istenir.

8.İşletme müdürü: Deniz turizmi aracı işletmelerine Yönetmeliğin 33 üncü maddesindeki nitelikleri haiz işletme müdürü atanır. Bu kişilerin Türk vatandaşı olması, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 36 ncı maddesi veya 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan suçlardan ve organize suçlardan cezalı olmadıklarına ilişkin adli sicil kaydı ve yüksekokul mezunu olduğuna dair belge istenir. İşletme müdürünün lise mezunu olması durumunda tahsil belgesinin yanı sıra denizcilik veya turizm sektöründe en az üç yıl çalıştığına ilişkin belgenin ibrazı gerekir. İşletme müdürü, Yönetmeliğin 32 nci maddesinde büro kurmak zorunda olan deniz turizmi aracı işletmelerinde aranır.

-Yüzer otel ve yüzer lokanta olarak hizmet verecek deniz turizmi araçlarında yukarıda istenilen belgelere ilave olarak deniz aracının hareket kabiliyetine göre aşağıda belirtilen belgeler de istenir.

9.Güzergah haritası:
Kendiliğinden yüzer deniz turizmi aracının demirleme ve bağlama yerleri ile mola duraklarını ve dolaşacağı güzergahı belirten Denizcilik Müsteşarlığına bağlı ilgili Liman Başkanlığınca onaylanmış harita istenir.

10.İşletme izni yazısı: Kendiliğinden hareket etme kabiliyeti olmayan yüzer otel veya yüzer lokanta hizmeti veren deniz turizmi araçları için, liman sahaları dahil olmak üzere faaliyette bulunacakları yer valilikçe, mahalli liman başkanının görüşü de alınarak belirlendikten sonra Valilikçe düzenlenen işletme izin yazısı istenir.

11.Can ve mal güvenliği uygunluk yazısı: Kendiliğinden hareket etme kabiliyeti olmayan yüzer otel veya yüzer lokanta hizmeti veren deniz turizmi araçlarının can ve mal güvenliği ve deniz mevzuatı yönünden uygunluğunu belirten Denizcilik Müsteşarlığına bağlı ilgili Liman Başkanlığınca verilen yazı istenir.

12.Yeterlilik belgesi: Su altı ve su üstü faaliyetinde bulunacak işletmelerin ilgili mevzuat gereği yeterli olduğunu belirten mahalli Sportif Turizm Kurulu tarafından düzenlenecek belge istenir.

13.Vekaletname: Talep sahibi tarafından talebine ilişkin işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen kişiye, noter aracılığı ile verilen yetkilendirme yazısı istenir.

Notlar:

- Bakanlığımıza, belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii tarafından aslı gibidir onaylı suretleri veya noterce onaylanmış suretleri ile yazılı olarak başvurulur.
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki adresle başvuru dilekçesindeki adresin aynı olması gerekir.
- Bakanlığa verilen evrak bilgilerinde değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri kapsayan ve son durumu gösterir belgeler Bakanlığa ayrıca verilir.

İŞLEM SÜRECİ

-Başvurusu Bakanlıkça uygun bulunan deniz turizmi araçlarının Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre denetimi yapılır.
-Denetim sonucu olumlu ise Makam Onayı alınır.
-Belge ücretlerinin Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, deniz turizmi araçları turizm işletmesi belgesi düzenlenir.
-İlgili kurum ve kuruluşlara gerekli duyuru yapılır.
-Her yıl yenilenmesi gereken süreli evrakların Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DENİZ TURİZMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

       ANKARA

                                                                                                                                  

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adı Soyadı:

Tarih:

                                                                                  İmza ve Kaşe (*):

İşletmenin Adı                       : ........................................................................................................................

Adresi                                    :.........................................................................................................................

                                               ..........................................................................................................................

Belge No(**)                          :.........................................................................................................................

Telefon veya İrtibat Telefonu:.........................................................................................................................

(*)   : Başvuru sahibi tüzel kişi değil ise zorunlu değildir.

(**) : Belgeli tesisler belge numarasını belirtirler.

Yukarıda ayrıntılı olarak belirttiğiniz talep/taleplerinize uygun numaraların işaretlenmesi gerekmektedir.

1

Deniz Turizmi Araçları Turizm Yatırımı Belgesi Talebi

2

Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi Belgesi Talebi

3

Yabancı Bayraklı Deniz Turizmi Araçları İçin Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi Belgesi Talebi

4

Yabancı İşletmelerin Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi Belgesi Talebi

5

Deniz Turizmi Araçları Belge Devri Talebi

6

Deniz Turizmi Araçları Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi Talebi

7

Yabancı Bayraklı Özel Yatların Süre Uzatım Talebi

8

Deniz Turizmi Tesisleri Turizm Yatırımı Belgesi Talebi

9

Deniz Turizmi Tesisleri Turizm Yatırım Belgesinin İşletme Belgesine Çevrilmesi Talebi

10

Deniz Turizmi Tesisleri Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Talebi

11

Deniz Turizmi Tesisleri Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi Talebi

12

Deniz Turizmi Tesisleri Turizm İşletme Belgesinin Kısmi Turizm İşletmesi Belgesine Çevrilmesi Talebi

13

Belgeye İşletici Adına Şerh Düşülmesi Talebi

14

Deniz Turizmi Tesisleri Tadilat-Tür-Sınıf-Kapasite Değişikliği Talebi

15

Deniz Turizmi Tesisleri Belge Devri Talebi

16

Diğer Talepler

  EKLER: 1-.............................................................................................................................................................................

 2-............................................................................................................................................................................

 3-............................................................................................................................................................................

 4-............................................................................................................................................................................

 5-............................................................................................................................................................................

 6-............................................................................................................................................................................

 7-............................................................................................................................................................................

 8-............................................................................................................................................................................

BU  BÖLÜM BAKANLIKÇA DOLDURULACAKTIR

                                                                                                                                                                                                         

Görevlendirilen personel

Gideceği şube

Daire Başkanlığı evrak kayıt bilgileri                            

Genel evrak kayıt bilgileri                         

-Dilekçenin arka sayfasıdır-