Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Günübirlik Gezi Tekneleri

Günübirlik gezi teknelerinin kapasitesinin belirlenmesinde Denizcilik Müsteşarlığınca yürürlüğe konulan gemilerin Teknik Yönetmeliğinde yer alkan gezinti/tenezzüh teknesi için belirlenmiş yolcu sayısı esas alınır. Tabi ve suni göller, baraj gölleri ,nehirler, dalyan kanalları ve denizlerde sefer yapan açık güverteli. Mutfağı tuvaleti olmayan teknelerle yolcu taşıma amaçlı faaliyetlerin yapıldığı deniz araçları belgelendirme kapsamı dışındadır. Günübirlik gezi Tekneleri aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar.


NİTELİKLERİ

1) Yolcu kapasitesi ile uyumlu yemek masası ve oturma grubu,

2) Güneşlenme grupları,

3) Genel kullanım alanlarından tecrit edilmiş mutfakta; bulaşık yıkama ve hazırlık yerleri, ocak ve/veya fırın, buzdolabı veya buz kutusu, gerekli emniyet ve havalandırma tedbirleri alınmış tüp veya tercihen elektrikli ısıtıcılar,

4) En az bir soyunma kabini. Kamarası olan teknelerde kamara soyunma kabini yerine geçer.

5) 1-50 kişi arası en az bir adet, 51-100 kişi arası en az iki adet, 101-300 kişi arası 4 adet ve üzeri için en az altı adet tuvalet,

6) Teknik normlara uygun olarak aydınlatma ve gece yapılan gezilerde teknelerin aydınlatılması, gece güvenliğinin sağlanması,

7) Yangın söndürme tüpleri veya sistemi,

8) Yolcuların görebileceği yerlere asılan can güvenliğiyle ilgili uyarı levhaları,

9) Çöp kutuları,

10) Temiz ve pis su tankları.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1-Başvuru dilekçesi (Valilik Makamına Hitaben)

2-İmza sirküleri

3-Kayıt ve Tescil Belgesi (Tonilato Belgesi veya Gemi Sicil Tasdiknamesi veya Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi )

4-Sigorta Poliçesi (Tekne, Yolcu Ve 3. Şahsı Kapsayan)

5-Kira sözleşmesi (Tekne Kiralık ise)

6-Denize Elverişlilik Belgesi

7-Teminat Mektubu veya Bloke Makbuzu

8-Gemi Adamı Belgesi

9-Gemi Personelinin Sağlık Yoklama Belgeleri

BELGE ALMA SÜRECİ

1.AŞAMA :Gerekli niteliklere sahip işletmeler başvuruda istenen belgelerin asılları veya onaylı suretleri ile beraber bizzat veya posta yoluyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuruda bulunacaktır. (Belge asılları ile yapılan başvurularda belgeler görüldükten sonra aslı işletme sahibine iade edilecektir.)

2.AŞAMA :İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kendisine yapılan başvuruyu eksiksiz olarak Günübirlik Deniz Turizmi Kuruluna sunacak. Kurulda yapılan inceleme, değerlendirme ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan denetim sonucu, uygun görülen başvurular, Kurul kararı ve denetim raporu ile bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Valilikçe belgelendirilir.

Teminat Tutarları              ;

36 yolcuya kadar 1000  TL,

36-100 yolcu arası 2000 TL,

100 yolcu ve üzeri 3000 TL olup,

MERKEZ BANKASI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TR 3700 0010 0100 0003 5012 1007 nolu hesabına yatırılarak alınan  bloke makbuzu (EK : 1)  başvuru evraklarıyla birlikte teslim edilecektir. Ayrıca, söz konusu tutar karşılığında süresiz teminat mektubu  da kabul edilecektir.( EK : 2)

Belge bedeli 500 TL olup, başvurusu uygun bulunan ve adına belge düzenlenen işletmeler Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği; ZİRAAT BANKASI ANKARA KAMU GİRİŞİM ŞUBESİ  IBAN NO: TR 480001002533034831705190nolu hesaba 60.00.01 kurumsal gelir tahsilat kodu belirtilerek DÖSİM Turizm Gelirleri Hesabına yatırılacak,Banka Dekont ile  belgelerini teslim alacaklardır.

        AYRINTILI BİLGİ :

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tel: 0 362 431 00 14

MERKEZ BANKASI

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

MERKEZ SAYMANLIK HESABI

TR370000100100000350121007

1-ŞİRKET VERGİ NO’SU:

2- ………………………………………….. şirketinin ………………………………………faaliyeti için 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa bağlı olarak çıkartılan Deniz Turizm Yönetmeliği’nin 50inci maddesi uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı emrine kayıtsız, şartsız, kesin ve süresiz olarak ……………………………………..TL.işletme teminatı olarak bloke edilmiştir.

EK 2:

T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

                                   ANKARA

………………………………………… şirketinin 2634 sayılı Kanuna bağlı Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin  50 inci Maddesi uyarınca vermek zorunda olduğu kuruluş teminatını  …………………… TL (Yalnız ……………………….. TL) Bankamız garanti ettiğinden, anılan firmanın belirtilen Kanundan  ve Deniz Turizmi Yönetmeliğinden doğan yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbeti ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı yazılı talebiniz üzerine nakden veya tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyaz ederiz.

İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir.