Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Atatürk'le Samsuna Çıkanlar-2

ATATÜRK'LE SAMSUN'A ÇIKANLAR

1. Kurmay Albay Re'fet Bey (General Bele) (III. Kolordu Komutanı)

İstanbul Hükümetince 3. Kolordu Komutanlığına atanmış olan Kurmay Albay Re'fet Bey Milli Mücadele Savaşının en ön saflarındaki ünlü komutan ve kahramanlarımızdandır. 1881'de İstanbul'da doğmuş, Harp Akademi'sini bitirmiş, orduda jandarma komutanlığı ve İstiklâl Harbi'nde de ordu komutanlığı yapmıştır. 1. Dünya Savaşı'nda Filistin cephesinde başarılı olmuştur. 1. Dönem İzmir, II. Dönem İstanbul ve V. Dönem İstanbul Meb'usluğu yapmıştır. 1963 yılında vefat etmiştir.

2. Kurmay Albay Manastırlı Kazım Bey (General K. DİRİK) (Müfettişlik Kurmay Başkanı)

1880'de Manastır'da doğmuş, 1897'de Harbiye'ye girmiş, Piyade Teğmeni olmuş, muvaffakiyetinden dolayı kurmay sınıfına ayrılmıştır. İlk subaylık yılları Rumeli'de geçmiştir. Meşrutiyet'in il'nı ile de kaymakamlık yapmıştır. 1909'da Harp Akademisi'ne girmiş, 3 yıl sonra Kurmay Yüzbaşı olmuştur. Makedonya'da, Balkanlar'da, Çatalca'da, Çanakkale'de savaşmış; Mütareke yıllarında Erkan-ı Harp Miralayı olmuş, Mustafa Kemal Paşa'nın isteği ile IX. Ordu sonra III. Ordu Kıta'tı Müfettişliği Erk'n-ı Harp Reisliği vazifesi ile Samsun'a gelmiştir.

3. Dr. Albay İbrahim Talî Bey (ÖNGÖREN) (Müfettişlik Sağlık Başkanı)

1875'te İstanbul'da doğmuş, 1893'te Askeri Tıbbiye Mektebi'nden mezun olmuş, Yüzbaşı'lık rütbesi almış, Haydarpaşa Hastahanesi'nde staj yapmış, Humbarahane Hastahanesi'ne tayin olmuş, Kırkıncı Hudeybe Fırkası Baştabibliği'ne atanmış, Bingazi'de Sıhhiye Reisliği'ne tayin edilmiş, Balkan Seferi'ne katılmış, X. Kolordu Baştabibliği'ne atanmış, 1913 Ekim'inde kaymakamlığa terfi ettirilmiş, 1915'te Miralay'lığa yükselmiş, 1918'de Yıldırım Orduları Grubu Sıhhiye Müfettişliğine atanmıştır. Mustafa Kemal Paşa ile birlikte IX. Ordu Müfettişliği Sıhhiye Reisi olarak Samsun'a çıkmıştır. 1952'de vefat etmiştir.

4. Kurmay Yarbay Mehmet Arif Bey (AYICI) (Kurmay Başkan Yardımcısı)

1882'de Adana'da doğmuş, Mekteb-i Harbiye'ye girmiş, 1901'de Erkan-ı Harbiye'ye nakledilmiş, 1904'te yüzbaşı olmuş, Alman ordusunda staj yapmıştır. Alman Harbi'nde Mitralyöz Bölüğü Komutanlığı yapmış, Çanakkale Muharabesine iştirak etmiş, Suriye'ye nakledilmiştir. 1919'da Mustafa Kemal Paşa ile IX. Ordu Kıta'tı Müfettişliği Erkan-ı olarak Samsun'a çıkmış; İzmir Sû-ı kasdı davasında idam olunmuştur. (1926)

5. Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey (GEREDE) (Karargâh Erk'n-ı Harbiyesi İstihbarat ve Siy'siyat Şubesi Müdürü)

1886'da Edirne'de doğmuştur. 1908'de Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olan Gerede, 1912'de Balkan Savaşı'nda VII. Tümen Kurmay Başkanlığı 1913'te Trakya Tahdîd-i Hudut üyeliği, Atina Askerî Ateşeliği, 1914'ten önce Erk'n-ı Harbiye'de, Şark Cephesi Kafkas Ordusu Harek't şube Müdürlüğü görevini yapmış, 1915'de Binbaşı'lığa terfi etmiş, Kafkas Sulh Komisyonu üyeliği yapmış, İstanbul Erk'n-ı Harbiye-i Umûmiye ve Umum Süv'ri Müfettişliği'ne tayin edilmiştir. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa ile Samsun'a Müfettişlik Erk'nı Harbiyesinde İstihb'r't ve Siy'siyat Şubesi Müdürlüğü görevi ile çıkmıştır. 1962'de vefat etmiştir.

6. Topçu Binbaşı Kemal Bey (DOĞAN) (Müfettişlik Topçu Komutanı)

1879'da Üsküp'te doğan Kemal Bey, 1897'de Topçu Harbiyesi'ne girmiş, 1909'da üsteğmen, olmuş ve Edirne'ye gitmiştir. Balkan Harbi'nde Büyük Harp'te, İstiklâl Harbi'nde bulunmuş, Muharebelerden sonra Topçu Atış Okulu, Topçu ve Nakliye Okulu müdürlüklerinde bulunmuş, Erzurum Müstahkem Mevkii Komutanlığına, 46. Tümen Komutanlığına, Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanlığına, II. Kolordu Komutanlığı'na tayin edilmiştir. VI. Dönemde Ağrı, VII. ve VII. Dönemlerde de Kırklareli Milletvekilliği yapmıştır. 1951'de vefat etmiştir.

7. Doktor Binbaşı Refik Bey (SAYDAM) (Sağlık Başkan Yardımcısı)

1881'de İstanbul'da doğmuş, 1892'de Fatih Askeri Rüştiyesi'ne girmiş oradan Askeri Tıbbiye İdadisi'ne geçmiş, 1906'da Tabib Yüzbaşı rütbesi ile Askeri Tıbbiye'den mezun olmuştur. Aynı yıl Gülhane Seririy'tı'nda staja başlamıştır. 1907'de kura ile III. Ordu'ya tayin edilmiş, Yemen'e memur edilmiş, ama, gitmemiştir. 1908'de III. Ordu Merkez Hastanesi'ne, 1909'da Maltepe Hastanesine, 1910'da Levazımat'ı Umûmiye Dairesi'ne tayin edilmiş, girdiği imtihanı kazanarak Fransa'ya gitmiştir. 18.Kolordu Kararg'hı ile cepheye hareketle askeri hekimliklerde bulunmuştur. 1913'de İstanbul'da Askeri Kimyah'ne'de kurulan Ordu Sıhhıye Reis Muavinliğine, Sahra Müfettişi Umumisi Muavinliğine tayin edilmiştir. 1919'da IX. Ordu'yu Hum'yun Kıta't Müfettişliği Sıhhıye Müfettiş Muavinliği sıfatı ile Mustafa Kemal Paşa ile Samsun'a çıkmıştır. 1939'da Başbakanlık yapmış, 1942'de ölmüştür.

8. Piyade Yüzbaşı Cevat Abbas (GÜRER) (Müfettişlik Baş Yaveri)

1887'de Yalova'da doğmuştur. 1905'te girdiği Harbiye'yi 1908'de bitirerek Piyade teğmeni olmuştur. Bundan sonra çeşitli bölge ve birliklerde görev almış çeşitli madalyalarla mükafatlandırılmış. Askerlik hayatında Çanakkale'de başlamış sırasıyla üstteğmenliğe, yüzbaşılığa, ordu müfettişliğine yükselmiş İtalyan, Balkan, Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşına katılmış Heyet-i Temsiliye Başkit'beti'nde görev almış, Bolu Milletvekili olarak Meclis'e katılmıştır. 1941'e kadar aralıksız Bolu Milletvekilliği yapmıştır. 1943'te vefat etmiştir.

9. Kd. Yüzbaşı Mümtaz (TÜNAY) (Kurmay Mülhakı)

1885'te Silifke'de doğmuş, 1902'de Harpokulu'na girmiş teğmen rütbesiyle Harpokulu'nu bitirerek kur'a ile II. Ordu'ya tayin edilmiştir. Alay Sancaktarlığı yapmış, 1908'de üstteğmenliğe yükselmiş, bölük komutanlığı yapmış, Gümüş Liyakat Madalyası almış, takdirname ile taltif edilmiş, yüzbaşılığa yükselmiş, son olarak 8. Kolordu 3. Fırka 8. Alay 2. Tabur Kumandan Vekilliğinden emekli olmuş, 1946'da vefat etmiştir.

10. Yüzbaşı Sıddıkoğlu İsmail Hakkı (EDE) (Kurmay Mülhakı)

1886'da Edirne'de doğmuş, 1905'de Harbiye'den mezun olmuş, piyade sınıfında ordumuza katılmış, Çanakkale harbinde Mustafa Kemal ile çalışmış ve onu orada tanımıştır. Halep'te görev yapmış, İstanbul'a döndükten sonra Mustafa Kemal onu Kurmay Mülhakı olarak görevlendirmiştir. 1943'te İstanbul'da vefat etmiştir.

11. Yüzbaşı Ali Şevket (ÖNDERSEV) (Müfettişlik Emir Subayı)

1884'te Selanik'te doğmuş, Harpokulu'nu bitirdikten sonda 1. Dünya Harbine katılmış, IX. Ordu Müfettişliği Refakat Zabiti göreviyle Mustafa Kemal Paşa ile Samsun'a çıkmış, Gümüşhane Milletvekilliği yapmış, 1940'da vefat etmiştir.

12. Yüzbaşı Mustafa Vasfi (SÜSOY) (Karargah Komutanı)

1876'da Tokat'ta doğmuş, asker ocağına girmiş, alaydan yetişerek subaylığa yükselmiş, Arnavutluk'ta, Edirne'de, Doğu Vilayetleri'nde vazife görmüş, I. Dünya Savaşı ile birlikte Mustafa Kemal Paşa'nın mahiyetinde Karargah Komutanlığı yapmış, Tokat'tan Milletvekili seçilmiş, 1934'de vefat etmiştir.

13. Üsteğmen Hayati Bey (Kurmay Başkanı Emir Subayı ve Müfettişlik Kalem Amir)

1892'de İstanbul'da doğmuş, 1915'te piyade Teğmeni olarak Harpokulu'nu bitirmiş, K'zım Bey'in emir subayı olarak Samsun'a çıkmış, 1926'da vefat etmiştir.

14. Üsteğmen Arif Hikmet (GERÇEKÇİ) (Kurmay Mülhakı Sonra 3. Mor. K. Yaveri)

1895'te İstanbul'da doğmuş, 1913'te Harpokulu'na girmiş, III. Kolorduya atanmış, piyade asteğmenliğe terfi etmiş, Çanakkale'de görev yapmış, alay yaverliğine talin edilip üsteğmen olmuş, Şam'da, Diyarbakır'da görev yapmış, Kuleli Askeri Lisesi Dahiliye Subaylığına tayin edilmiş, I. Dünya Savaşı sonrası Mustafa Kemal'le birlikte yaver olarak Samsun'a çıkmış, 1970'de vefat etmiştir.

15. Üsteğmen Abdullah (KUNT) (İaşe Subayı)

1888'de Debre'de doğmuş, Harpokulu'nu bitirmiş, Piyade teğmen rütbesiyle Hat Muh'fazası'na atanmıştır. Askeri Komiserlik Kuruluşu'nda ilk hat komiseri olan Behiç Bey'in muavinliğini yapmış, 19 Mayıs 1919'da iaşe Subayı olarak Atatürk'le birlikte Samsun'a çıkmış, 1961'de vefat etmiştir.

16. Teğmen Muzaaffer (KILIÇ) (Müfettişlik 2. Yaveri)

1897'de İstanbul'da doğmuş, Harbiye'den Topçu Teğmeni olarak mezun olmuş, I.Dünya Savaşına katılmış, Galiçya'da, Filistin'e yaver olarak görev yapmış, 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Paşa ile birilikte Samsun'a yaver olarak çıkmış, Cumhurbaşkanlığı yaverliği yapmış, 1928'de Hukuk Fakültesi'ni bitirmiş, Giresun Milletvekilliği yapmış, 1959'da Ankara'da vefat etmiştir.

17. Birinci Sınıf Katip Faik (AYBARS) (Şifre Katibi)

1880'de İstanbul'da doğmuş, Seraskerlik Sicil-i Ahv'l Şûbesi'nde devlet hizmetlerine girmiş, Balkan Savaşı'nda, Çanakkale Kuvva-i Mürettebe Kumandanlığı Erkan-ı Harbiyesi emrinde vazife görmüş, Edirne ileri harek'tına katılmıştır. I.Dünya Harbi'nden önce Menzil Müfettişliği'nde, sonra Genelkurmay Şifre kaleminde vazifelendirilmiş, IX. Ordu Müfettişliği Kararg'hı Şifre Memurluğu'na atanmış, Anadolu'ya geçmiş, Milli Mücadele'ye katılmış, çeşitli görevlerde bulunmuş, 1932'de ordudan ayrılarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İsk'n Genel Müdürlüğü Mutemetliği'ne geçmiştir. 1944'te emekli olmuş, 1945'te vefat etmiştir.

18. Dördüncü Sınıf Katip Memduh (ATASEV) (Şifre Katibi Yardımcısı)

1895'te İstanbul'da doğmuştur. 1919 Mayıs'ında Beykoz Askerî Kundura Fabrikasında 4. Sınıf Askerî Katip olarak çalıştığı sırada, Mustafa Kemal Paşa'yla tanışmış, IX. Ordu Müfettişliği Kararg'hı'na girmiş ve vefat edene kadar Mustafa Kemal Paşa'nın maiyetinde çalışmış, 1939'da vefat etmiştir.