Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Başvurusu

BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

1

Başvuru dilekçesi     (Turizm İşletmesi Belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili  kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik ünvam belirtilerek imzalanan dilekçe)

2

İmza Sirküleri

(Belge başvurusunda şirket veya adi ortakhk adına yapılması durumunda bu sirkülerin noter tarafından düzenlenmesi ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin isimleri ile temsil yetkisinin sınırlarını içerir)

3

Vekaletname      (Talep sahibi tarafından talebine ilişkin işlemleri yüriitmek üzere görevlendirilen kişiye, noter aracılığı ile verilen yetkilendirme yazısı)

4

Türkîye Ticaret Sicil Gazetesi

 (Talebin şirket veya adi ortak adına yapılması halinde şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi istenmesi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, faaliyet konulan arasında Deniz Turizmi İşletmeciliği ibaresinin bulunması)

5

Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kodunun da yer aldığı, turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin T.C. Kimlik Numarası ve yapacakları görevleri belirten beyanı

6

Sportif Faaliyette Görevlendirilecek Personele ilişkin olarak ilgili Spor Federasyonundan alınmış Ehliyet. (Gemici, cankurtaran ve yardımcı personel en az 1 adet, gemicilerin sağlık yoklama belgeleri eklenecek)

7

Faaliyette Kullanılacak Malzeme Veya Araçların İlgili Mevzuata Uygun Kullanım Belgeleri İle Bunlara İlişkin Test Belgeleri 

 (aslı veya onaylı örneği ve sportif faaliyette kullanılacak zorunlu malzeme ve araçların llstesı (su altı federasyonu tarafından belirlenen can kurtarma ekipmam, can kurtarma aracı, 3 dilde yazılmış uyan levhası)

8

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası ve mali mesuliyet  SİGORTA POLİÇESİ:

 (Deniz Turizmi İş. Yönetmeliğin 51.mad. uyarınca belgelerinde belirlenen deniz turizmi araçları mürettebatına, ziyaretçilerine ve 3. kişilere verebileceği zararları kapsayan sigorta yaptırmaları, kasko sigortası bu hükümleri kapsıyorsa başka sigorta belgesi aranmaz)

9

Seyahat Acentası işletme belgesi (Denizde Yapılacak Sportif Faaliyetlerde İstenmeyecektir.)

10

Tesis önünde gerçekleştirilecek sportif faaliyetler için turizm işletme belgesinin aslı veya onaylı örneği           (Denizde Yapılacak Sportif Faaliyetlerde İstenmeyecektir.)

11

Teminat Mektubu veya bloke makbuzu

12

Tesis önünde gerçekleştirilecek sportif faaliyet işletmecisinin tesis işletmecisi ile farklı olması durumunda tesis işletmecisi ile seyahat acentası veya deniz turizmi aracı işletmecisi arasında yapılacak akdin aslı veya onaylı örneği

13

Dalış Noktalarının belirtildiği basit kroki        (Su Altı Sportif Faaliyetler İçin)

14

Parkur alanlarının belirtildiği basit kroki        (Su Üstü Sportif Faaliyetler İçin)

15

Dalış Merkezi Yetki Belgesi                          (Su Altı Sportif Faaliyetler İçin)

16

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyete Katılacaklar Defteri.

17

KAYIT VE TESCİL BELGESİ

(İşletme belgesi kapsamında çalıştıralacak deniz turizmi aracına ilişkin, Denizcilik Müsteşarlığına bağlı ilgili Liman Başkanlığından alacakları gemi sicil tastiknamesi veya bağlama kütüğü ruhsatnamesi)

18

Faaliyet türü için gerekiyorsa transfer aracı.

19

İlk Yardım Ekipmanı

20

Kullanılan araçlarla ilgili dikkat edilecek noktaları tanımlayan karşılıklı sorumlulukları belirleyen MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ.

1.Denizde Yapılacak Sportif Faaliyetler:

A) Aşağıda belirtilen niteliklere sahip işletmeler Turizm Amaçlı Su Altı Faaliyeti başvurusunda bulunabilirler:

          1) Yolcularını dalış alanlarına taşıyabileceği bir deniz turizmi aracı,

          2) İki yıldız eğitmen sertifikasına sahip bir eğitmen ve rehber-balıkadam sertifikasına sahip en az bir adet uzman personel,

          3) On takım dalış ekipmanı, 20 adet tüp,

          4) Kendine ait kompresör veya tüp dolum hizmetini dışarıdan aldığına dair sözleşme,

          5) Sualtı federasyonu tarafından belirlenmiş ilkyardım ekipmanı.

B) Aşağıda belirtilen niteliklere sahip işletmeler Turizm amaçlı su üstü faaliyet başvurusunda bulunabilirler :

          1) Bir ticari sürat teknesi,

          2) İlkyardım eğitimi almış, uluslararası geçerli STCW belgesine ve gemici ehliyetine sahip bir personel,

          3) Malzeme listesi,

          4) Sualtı federasyonu tarafından belirlenmiş ilkyardım ekipmanı,

          5) En az üç dilde uyarı levhaları,

        2. Maddenin A ve B bendinde sayılan niteliklere sahip işletmeler aşağıda belirtilen belgeler ile beraber Yeterlilik başvurusunda bulunabilirler.

 • Başvuru dilekçesi
 • Sportif faaliyette görevlendirilecek personelin sahip olduğu ehliyetin aslı veya onaylı örneği
 • Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kodunun da yer aldığı, turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin T.C. Kimlik Numarası ve yapacakları görevleri belirten beyanı
 • Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı örnekleri
 • Turizm Amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası ve mali mesuliyet sigortası poliçelerinin asılları veya onaylı örnekleri,
 • Tesis önünde gerçekleştirilecek sportif faaliyet işletmecisinin tesis işletmecisi ile farklı olması durumunda tesis işletmecisi ile seyahat acentası veya deniz turizmi aracı işletmecisi arasında yapılacak akdin aslı veya onaylı örneği

 Su altı için;        Dalış Noktalarının belirtildiği basit kroki, Dalış Merkezi yetki Belgesi, Teknelerin Tonilato ve Denize Elverişlilik Belgesi, Jet Sky lerin liman kaydı belgeleri, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyete katılacaklar  defteri.

Su üstü için;          Parkur alanlarının belirtildiği basit kroki, Teknelerin Tonilato ve Denize Elverişlilik Belgesi, Jet Sky lerin liman kaydı belgeleri,  Turizm Amaçlı Sportif Faaliyete katılacaklar  defteri.

Su Altı ve Su Üstü Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Başvuru Süreci

1.AŞAMA : Gerekli niteliklere sahip işletmeler yeterlilik başvurusunda istenen belgelerin asılları veya onaylı suretleri ile beraber bizzat veya posta yoluyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuruda bulunacaktır

2.AŞAMA : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kendisine yapılan başvuruyu eksiksiz olarak Sportif Turizm Kuruluna sunacak. Kurul gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, uygun görülen işletmeler adına yeterlilik belgesi düzenlenecek. Yeterlilik belgesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün hazırlayacağı Denetim Raporu ile beraber, Valilik oluruna sunulacak.Uygun görülen işletmeler adına Deniz Turizm Aracı İşletme belgesi düzenlenecek.

3.AŞAMA : Kültür ve Turizm Müdürlüğünün  düzenlediği Deniz Turizm Aracı İşletme belgesi işletmeye teslim edilecek.

2.Karada Turizm Amaçlı  Sportif Faaliyet yapmak üzere;Seyahat Acentaları ve Turizm İşletme Belgesine sahip tesisler başvuruda bulunabilir.

A) Yeterlilik Başvurusunda istenecek belgeler :

 • Başvuru dilekçesi
 • Seyahat Acentası işletme belgesinin onaylı örneği
 • Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kodunun da yer aldığı, turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin T.C. Kimlik Numarası ve yapacakları görevleri belirten beyanı
 • Sportif faaliyette görevlendirilecek personelin sahip olduğu ehliyetin aslı veya onaylı örneği
 • Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı örnekleri
 • Turizm Amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası ve mali mesuliyet sigortası poliçelerinin asılları veya onaylı örnekleri,
 • Tesis önünde gerçekleştirilecek sportif faaliyetler için turizm işletme belgesinin aslı veya onaylı örneği
 • Tesis önünde gerçekleştirilecek sportif faaliyet işletmecisinin tesis işletmecisi ile farklı olması durumunda tesis işletmecisi ile seyahat acentası veya deniz turizmi aracı işletmecisi arasında yapılacak akdin aslı veya onaylı örneği

B) Karada yapılacak Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İçin Başvuru Süreci :

 1. AŞAMA : Gerekli niteliklere sahip işletmeler yeterlilik başvurusunda istenen belgelerin asılları veya onaylı suretleri ile beraber bizzat veya posta yoluyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuruda bulunacaktır.
 2.  AŞAMA : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kendisine yapılan başvuruyu eksiksiz olarak Sportif Turizm Kuruluna sunacak. Kurul gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, uygun görülen işletmeler adına yeterlilik belgesi düzenlenecek. Yeterlilik belgesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün hazırlayacağı Denetim Raporu ile beraber, Valilik oluruna sunulacak.Uygun görülen işletmeler adına Deniz Turizm Aracı İşletme belgesi düzenlenecek.
 3. AŞAMA : Kültür ve Turizm Müdürlüğünün düzenlediği Sportif Faaliyet İzin Belgesi işletmeye teslim edecek.

GENEL ŞARTLAR

-Başvurular bizzat belgelerin aslı ile birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapılacaktır.

 (Belge asılları ile yapılan başvurularda belgeler görüldükten sonra aslı işletme sahibine iade edilecektir.)

-Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler her yıl Valilikce  ilan edilen Parkur alanlarında yapılacaktır.

-Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet belgesi, her turizm faaliyeti için ayrı ayrı düzenlenecektir.

-Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet belgesi her takvim yılı için düzenlenecektir.

-Yeterlilik başvurularında hastane veya ambulans sözleşmeleri aranmayacaktır.

-Turizm amaçlı sualtı ve su üstü sportif faaliyet yapacak işletmeler Kültür ve Turizm Bakanlığından Deniz Turizmi Aracı işletme belgesi alacak ve bu işletmelerden ayrıca seyahat acentası belgesi ve tesis işletme belgesi istenmeyecektir.

-Teminat bedeli 2000 TL olup, MERKEZ BANKASI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TR370000100100000350121007 hesabına yatırılacak alınan  bloke makbuzu (EK : 1)  başvuru evraklarıyla birlikte teslim edilecektir. Ayrıca, söz konusu tutar karşılığında süresiz teminat mektubu  da kabul edilecektir.( EK : 2)

-Belge bedeli 300 TL olup, başvurusu uygun bulunan ve adına belge düzenlenen işletmeler Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği hesaba söz konusu tutarı yatırarak belgelerini teslim alacaklar.

        60-00-01 kurumsal gelir tahsilat kodu belirtilerek DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ  Turizm Gelirleri Hesabı ZİRAAT BANKASI ANKARA HEYKEL ŞUBESİ  IBAN:TR 7500 0100 1233 0348 3170 5005 nolu hesaba yatırılacaktır.

           

EK 1:

MERKEZ BANKASI

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

MERKEZ SAYMANLIK HESABI

TR370000100100000350121007

1-ŞİRKET VERGİ NO’SU:

2- ………………………………………….. şirketinin ………………………………………faaliyeti için 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa bağlı olarak çıkartılan Deniz Turizm Yönetmeliği’nin 50inci maddesi uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı emrine kayıtsız, şartsız, kesin ve süresiz olarak ……………………………………..TL.işletme teminatı olarak bloke edilmiştir.

EK 2:

T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

                                   ANKARA

………………………………………… şirketinin 2634 sayılı Kanuna bağlı Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin  50 inci Maddesi uyarınca vermek zorunda olduğu kuruluş teminatını  …………………… TL (Yalnız ……………………….. TL) Bankamız garanti ettiğinden, anılan firmanın belirtilen Kanundan  ve Deniz Turizmi Yönetmeliğinden doğan yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbeti ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı yazılı talebiniz üzerine nakden veya tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyaz ederiz.

İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir.