Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kamu Hizmet Standartları

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi(En Geç)

1

Cimer Başvurusu

a)E- mail başvurusu

b)Ad, soyadı, adres telefon numarası

15 gün içerisinde cevap verilir.

2

İktm55@kulturturizm.gov.tr

a)E- mail başvurusu

b)Ad, soyadı, adres telefon numarası

Aynı gün içerisinde cevap verilir.

3

Belediyelere Alt Yapı Uygulamaları İle ilgili Mali yardım

1-Dilekçe
2-Proje -Kroki
3-Encümen Kararı
4-Keşif Özeti
5-Harcama Belgeleri
6-Gerekçe Raporu
7-Metraj

Yardım Talepleri 2015/04 nolu Genelge kapsamındaki Turizm Amaçlı Altyapı veya Çevre Düzenlenmesi için Mali Yardım Talep Listesine işlenerek form Bakanlığa gönderilir. Talep dosyası İl Müdürlüğünde muhafaza edilir.

4

Belgelendirme
(Turizm müesseseleri
İşletme-Yatırım)

1-Dilekçe
2-Tesis Raporu
3-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
4-Talebin şirket veya adi ortaklık adına yapılması halinde
tescille ilişkisi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile imza sirküleri
5-İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge
6-Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde fikir projesi
7-Tesis tescilli kültür varlığında kurulacaksa buna ilişkin belge

Müdürlüğümüzde Kontrol Edilen Evraklar Bakanlığımız İlgili Birimlerine gönderilmekte olup,belge düzenlemesi Bakanlığımızca Yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgelendirme
(Seyahat Acenteleri)

1-Dilekçe
2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
3-Acente Unvanının kabul edildiğine ilişkin Bakanlıkça verilen yazı
4-Şirket Ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicil Gazetesi
5-İmzaya Yetkili kişi veya kişilerinde belirtildiği Ticaret Sicil
tasdiknamesi
6-Başvuru sahibi anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi
temsile yetkili kişilerin nüfus kayıt sureti ve adli sicil belgesi
7-Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri
8-Personele ait belge ( Enformasyon Memur luğu ve Sorumlu Müdür)
9-Acente Unvanına ilişkin taahhütname
10-Sahip ve temsile yetkili kişilere ilişkin taahhütname
11-Seyahat Acenteleri Yönetmeliğinin
29. maddede belirtilen değerler üzerinden, 30. maddede belirtilen miktarda kuruluş teminatı.

Müdürlüğümüzde Kontrol

Edilen Evraklar Bakanlığımız İlgili Birimlerine gönderilmekte olup, belge düzenlemesi Bakanlığımızca Yapılmaktadır.

6

Tahsis
Satış
Kiralama

Kamu arazilerinin tahsis satış ve kiralama işlemlerinde 2634 sayılı yasa
kapsamında görüş bildirilebilmesi için yapılan başvuruların değerlendirilmesinde
istenilen belgeler
1-Talep Yazısı
2-Mülkiyet Durumu
3-Talep Alanının belirtildiği ölçeği belli

harita-kroki

15 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri

1-Talep edilen yerin, tarihi turizm, kültürel değerlerine ilişkin bilgi ve belgeler
2-Mülkiyet Durumları
3-Planlar

Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisi ve Bakanlar
Kurulu kararı ile ilan edilir.

8

Define Kazısı

1-Müracaat dilekçesi,
2-Define aranacak sahanın yetkili elemana çizdirilmişi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tasdikli, 1/500 ölçekli tesviye münhanili haritası veya krokisi,
3-Uzaktan veya yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları,
4-Define aranacak yer sahipli ise; gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, tüzel kişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat yazısı istenir.

Define Arama Kazı İzni tarih ve süreci, Müze Müdürlüğü Başkanlığında, İçişleri ve Maliye Bakanlık Temsilcilerinin Oluşturduğu Komisyonca Belirlenir.

9

Proje ve Uygulama
Yardımı Başvurularında İstenilen Belgeler

Proje Yardımı Başvurularında İstenen Belgeler:
a)
Yardım başvuru dilekçesi,

b) T.C Kimlik numarası beyanı,

c)Kanuni Tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

ç)Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilanı,

d)Taşınmaza ilişkin tescil kararı ve varsa tescil fişi,

e)Başvuru tarihi itibariyle son üç ayda alınmış mülkiyet belgesi,

f)Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge

g)Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor

ğ)Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,

h)Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair mimar tarafından imzalı taahhütname ile 12ncimaddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler,

İstenilen Belgeler proje yardımı için son başvuru tarihi Eylül ayının ilk haftası, uygulama yardımı için ise en geç Aralık ayının ilk haftasına kadar Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmekte olup, değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza gönderilecektir.

10

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18. Maddesi gereğince Sanat Eserlerinin Vergi Muafiyeti Talebi

1-Dilekçe
2-Öz Geçmiş
3-Çalışma Örneklerinin (renkli çıktıları A4 boyutunda ve DVD) Yer Aldığı Dosya

Değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza (Telif Hakları Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.

 

 

11

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Restorasyonu ve Proje Yardımı

1- Taşınmaz sahibi veya vekilinin nüfus cüzdanı ya da pasaportu
2-Banka Hesap Numarası
3-Vergi no veya Tc Kimlik no
4-Vekâletname

2 saat

12

 

 

 

 

 

Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerine Yapılan Yardımlar

Yerel Yönetimler İçin:

1.Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı. 2.Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program)

3.Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.)

4.Mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi.

5.Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.

Dernek ve Vakıflar İçin:

1.Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı. 2.Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği (Onay işlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve İl Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir.)

3.Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program)

4.Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.)

5.Mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi.

6.Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.

Teşekkül, etkinlik tarihinden en az otuz gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Müdürlüğüne müracaat etmelidir.

Teşekkül, harcama belgelerinin (hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenen fatura), sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip en geç bir ay içinde İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İlk Müracaat Yeri: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü                                        İkinci Müracaat Yer i: Valilik                              

 İsim: Adnan İPEKDAL                                                                                   İsim: Sezgin ÜÇÜNCÜ

 Unvan: İl Müdür V.                                                                                         Unvan: Vali Yardımcısı                                                                                                                                                     

 Adres: İstiklal Cad. No:51 SAMSUN                                                             Adres: Kale Mahallesi, Hükümet Konağı, 55030  İlkadım /SAMSUN

 Tel:   0362 431 00 14– 432 11 58                                                                    Tel:    (0362) 431 64 75                                                 

 Faks: 0362 435 65 48                                                                                       Faks:                                                                                                       

 E.posta: iktm55@kulturturizm.gov.tr                                                              E.posta: