Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

FAZIL AHMET PAŞA MEDRESESİ

YOLBUL (NAVIGATION)

FAZIL AHMET PAŞA (KÖPRÜLÜ/TAŞ/KURŞUNLU) MEDRESESİ

Medrese, ilçe merkezinde, Fazıl Ahmed Paşa Mahallesinde bulunmaktadır. Bulunduğu mahalleye adını veren yapının inşa kitabesi yoktur. Abdizade Hüseyin Hüsameddin, medresenin, Fazıl Ahmed Paşa tarafından yapıldığını belirtir. Paşa’nın sadarette bulunduğu 1661-1676 yıllarını inşa tarihi olarak kabul etmek mümkündür.

Medresenin 1943 depremini hafif çatlaklarla atlattığı, orijinalde kurşunla kaplı çatının kurşunlarının sökülerek önce kiremitle , ardından 1974’deki onarımda bakırla kaplandığı bilinmektedir. Yapı 1964 yılından beri, İlçe Halk Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır. Yeni fonksiyonunu ifa ederken yapıya zarar verilmemiştir. 2010 yılı civarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir restorasyonla yapı elden geçirilmiştir. Bu sırada avluyu çeviren revaklara yeni bir camekan çekilmiştir.

Kuzeyden güneye doğru hafifçe alçalan meyilli bir alanda kurulan yapının kuzey cephesi sokağa, diğer cepheleri duvarlarla çevrili avluya açılmaktadır. Tipik açık avlulu medrese semasında inşa edilen yapı dört yanı revaklarla çevrili dikine dikdörtgen şekildeki şadırvanlı bir avlu, avlunun kuzey ve güneyinde karşılıklı, altışardan on iki hücre ve doğuda ana bünyeden dışa taşırılan büyükçe bir dershane-mescitten oluşmaktadır. Dershane, hücreler ve revakların hücrelerin önüne gelen kuzey ve güney kolları kubbe, revakın doğu ve batı kollarının ortalarda tekne tonoz, yanlarda oval kubbeler görülmektedir.

Yapının dış cephesinin tamamında, avluya bakan iç kesimlerde ise; kapı, pencere, dolap ve ocak nişi çevreliklerinde muntazam kesme taş işçilik görülür. Dershane ve hücrelerin içi ve avluya bakan yüzeyler sıvayla kaplıdır. Ocak bacalarında tığla kullanılmıştır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan 37.60x30.10 m boyutlarındaki yapının girişi, batıdadır. Batı cephenin ortasında ana kapı, bunun solunda ise küçük bir başka bir kapı yer alır. Doğu ve güney cephesinde dikdörtgen açıklıklı pencerelerden başka hareketli bir unsur görülmez. Pencere açılmayan kuzey cephe sağıdır. Tüm cephelerde duvarlar, profilli kesme taş kornişle son bulur.

Dershanenin cephe düzeninde biraz daha fazla özen gözlenmektedir. Dikdörtgen açıklıklı alt pencerelerin üzerinde, sivri kemer içerisine alınmış, içleri sade alınlıklar görülür. Kuzeyde içe bakan iki dolap nişi sebebiyle, bu cephede alt katta pencere açılmamıştır. Dershanenin kuzey, güney ve doğu cephelerinde duvar ortasında, ajurlu alçı şebekeli sivri kemerli, birer ince uzun üst pencere açılmıştır. Bu pencerelerin kemer kilit taşlarında birer rozet kabartılmıştır. Medresenin dış cephelere bakan alt pencerelerinin tamamı, lokmalı demir şebekelerle muhafaza altına alınmıştır. Yapının cephelerinde geçirdiği depremlere rağmen, ciddi bir bozulma görülmemektedir.

Dershaneyi, tromplarla geçilen, yüksek sekizgen kasnaklı bir kubbe örtmektedir. Diğer birimlerin üzerinin örten kubbe ve tonozlar hemen hemen aynı hizadayken, bu onların iki katına yakın bir büyüklükte ve yükseklikte tutularak vurgulanmıştır. İçteki tromp geçişlerin, hafifçe dışa yansıtıldıkları dikkat çeker.


FAZIL AHMET PAŞA  MEDRESESİ.jpg

FAZIL AHMET PAŞA (KÖPRÜLÜ/TAŞ/KURŞUNLU)MADRASAH


Madrasah is located in the centre of the town in Fazıl Ahmed Paşa neighborhood. There is no inscription in the building. However Abdizade Hüseyin Hüsameddin claims that Madrasah was built by Fazıl Ahmed Paşa (Famous Vizier of Ottoman empire) between 1661 and 1676. Originally the roof the madrasah was covered with lead. Due to slight damage during the 1943 earthquake, lead roof initially replaced with tile and later it is covered with copper in 1974. Since 1964 the building used as town library. 


عربى
تقع المدرسة في وسط المدينة في حي فضيل أحمد باشا. لا يوجد نقش في المبنى. ومع ذلك ، يدعي عبد الزاد حسين حسام الدين أن المدرسة قد بناها فضل أحمد باشا (الوزير الشهير للإمبراطورية العثمانية) بين عامي 1661 و 1676. في الأصل كان سقف المدرسة مغطى بالرصاص. بسبب الأضرار الطفيفة التي حدثت خلال زلزال عام 1943 ، تم استبدال السقف المصنوع من الرصاص بالبلاط ثم تم تغطيته بالنحاس في عام 1974. منذ عام 1964 ، استخدم المبنى كمكتبة في المدينة.

Française
La médersa est située au centre de la ville dans le quartier Fazıl Ahmed Paşa. Il n'y a aucune inscription dans le bâtiment. Cependant, Abdizade Hüseyin Hüsameddin affirme que la médersa a été construite par Fazıl Ahmed Paşa (célèbre vizir de l'empire ottoman) entre 1661 et 1676. À l'origine, le toit de la médersa était recouvert de plomb. En raison de légers dommages lors du tremblement de terre de 1943, le toit en plomb a d'abord été remplacé par des tuiles, puis il est recouvert de cuivre en 1974. Depuis 1964, le bâtiment servait de bibliothèque municipale.

Espanol
Madrasah se encuentra en el centro de la ciudad en el barrio de Fazıl Ahmed Paşa. No hay inscripción en el edificio. Sin embargo, Abdizade Hüseyin Hüsameddin afirma que la madraza fue construida por Fazıl Ahmed Paşa (famoso visir del imperio otomano) entre 1661 y 1676. Originalmente, el techo de la madraza estaba cubierto de plomo. Debido a los daños leves durante el terremoto de 1943, el techo de plomo se reemplazó inicialmente con tejas y luego se cubrió con cobre en 1974. Desde 1964 el edificio se utilizó como biblioteca de la ciudad.

Pусский
Медресе находится в центре города в районе Фазил Ахмед Паша. В здании нет надписи. Однако Абдизаде Хусейн Хусамеддин утверждает, что медресе было построено Фазил Ахмед Паша (знаменитый визирь Османской империи) между 1661 и 1676 годами. Первоначально крыша медресе была покрыта свинцом. Из-за незначительных повреждений во время землетрясения 1943 года свинцовую крышу сначала заменили черепицей, а затем в 1974 году покрыли медью. С 1964 года здание использовалось как городская библиотека.