Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TACEDDİN İBRAHİM PAŞA CAMİİ

YOLBUL (NAVIGATION)

TACEDDİN İBRAHİM PAŞA (KURŞUNLU) CAMİİ

Camii ilçe merkezinde Çanaklı Mahallesinde bulunmaktadır.Çeşitli yayınlarda Taceddin Paşa ve Kurşunlu adlarıyla anılan camiinin inşa kitabesi yoktur. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde bulunan H.27 Şaban 900/ M 23 Mayıs 1495 tarihli üç sayfalık Arapça vakfiyesi ve tercümesinden anlaşıldığına göre yapı, Hacı Beyzade Mevlana Safiyyüddin oğlu İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Camii vakfiyenin düzenlendiği 1495 yılı civarında yaptırılmış olmalıdır. Vakfiyede yapı, ‘’imaret’’ ifadesiyle kaydedilmiştir ve gayet muntazam inşa edilen imaretin, üç bölümden oluştuğu belirtilmektedir.Buna göre, misafirlerin istirahatlarına yönelik her birinin önünde sofa bulunan iki odadan oluşan tabhaneler birinci bölümü, camii ikinci bölümü, mutfak, ekmehane, kiler, ambar ve diğer alet ve edevat, ahır, abdesthane vs müştemilat ise üçüncü bölümü oluşturmaktadır. Günümüzde; duvarlarla çevrili geniş bir avlu içerisinde, vakfiyede imaret olarak nitelenen camii ve tabhane bölümlerini içeren , önünde şadırvanı bulunan, yan mekanlı camii mevcuttur. Vakfiyede üçüncü bölümü oluşturan bölümlerin yerlerine ait işaret yoktur.
1943 depreminde camiinin mihrap önü kubbesi, son cemaat yeri ve minaresinin tamamen yıkıldığı, 1955 yılında mahalle sakinleri tarafından bazı tehlikeli kısımları da yıkılarak, orijinal duvarlar üzerinde, moloz taşla, ahşap tavanlı ve kiremit çatılı olarak yenilendiği, tabhane odaları, minare kaidesi, son cemaat yeri sütunları ve başlıkları ile ahşap kapı kanatlarının bu yıllarda orijinalliklerini muhafaza ettikleri anlaşılmaktadır. 1955 yılındaki onarımın basit oluşu ve yapının orijinaline uygun düşmeyişi sebebiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1989 yılında başlatılan, uzun yıllar durakladıktan sonra nihayet 2000 yılı civarında biten bir restorasyonla, camii orijinale uygun olarak restore edilmeye çalışılmıştır. Camii ibadete açık olup, bakımlı durumdadır.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taceddin İbrahim Paşa Mosque was supposed to be built in 1495, according to a foundation certificate-charter of that year. It was built by İbrahim Pasha in order to help, feed and accomodate poor people, later the structure converted to a temple. A number of its sections broken down in 1943 earthquake and restorated by the locals in 1955. However since this restoration was not coherent with the original features of the mosque, in 1989 another restoration project started and ended in 2000. Today the mosque still serves to the locals.

عربى

كان من المفترض بناء مسجد Taceddin إبراهيم باشا في عام 1495 ، وفقًا لشهادة التأسيس في ذلك العام. تم بناؤه من قبل إبراهيم باشا لمساعدة الفقراء وإطعامهم وإيوائهم ، ثم تحول الهيكل لاحقًا إلى معبد. تم كسر عدد من أقسامه في زلزال عام 1943 وأعادها السكان المحليون في عام 1955. ولكن بما أن هذا الترميم لم يكن متسقًا مع السمات الأصلية للمسجد ، في عام 1989 بدأ مشروع ترميم آخر وانتهى في عام 2000. واليوم لا يزال المسجد يخدم المحليون.

Française

La mosquée Taceddin İbrahim Paşa devait être construite en 1495, selon un certificat-charte de fondation de cette année-là. Il a été construit par İbrahim Pacha afin d'aider, de nourrir et d'accueillir les pauvres, plus tard la structure a été convertie en temple. Un certain nombre de ses sections ont été détruites lors du tremblement de terre de 1943 et restaurées par les habitants en 1955. Cependant, comme cette restauration n'était pas cohérente avec les caractéristiques d'origine de la mosquée, en 1989 un autre projet de restauration a commencé et s'est terminé en 2000. Aujourd'hui, la mosquée sert toujours à les locaux.

Espanol
Se suponía que la mezquita Taceddin İbrahim Paşa se construiría en 1495, según un certificado de fundación de ese año. Fue construido por İbrahim Pasha con el fin de ayudar, alimentar y alojar a los pobres, luego la estructura se convirtió en un templo. Varias de sus secciones se rompieron en el terremoto de 1943 y fueron restauradas por los lugareños en 1955. Sin embargo, dado que esta restauración no era coherente con las características originales de la mezquita, en 1989 comenzó otro proyecto de restauración y terminó en 2000. Hoy en día, la mezquita todavía sirve para los locales.

Pусский

Мечеть Таседдина Ибрагима Паша должна была быть построена в 1495 году, в соответствии с уставом-учредительным свидетельством того же года. Он был построен Ибрагимом-пашой, чтобы помогать, кормить и размещать бедных людей, позже здание было преобразовано в храм. Некоторые ее части были разрушены во время землетрясения 1943 года и восстановлены местными жителями в 1955 году. Однако, поскольку эта реставрация не соответствовала первоначальным чертам мечети, в 1989 году начался другой проект по реставрации, который завершился в 2000 году. Сегодня мечеть по-прежнему служит для местные.