Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Ahşap Camiler

YOLBUL(NAVIGATION)Samsun’un Türkler tarafından alınması ile başlayan Türk-İslam Dönemi iskan faaliyetlerinde külliyelerin birer parçası olan camiler önemli bir yer tutar. Devirlerinin kültürel mimari zevklerinin iklimsel özelliklerle yoğrulduğu camilerde binlerce yıl önceye ait İslam öncesi Türk mimari ve süsleme unsurlarını bulmak mümkündür. Samsun’un Türkler tarafından alınmasıyla başlayan mimari-iskan faaliyetlerinde önemli bir yer tutan dini mimari, gerek tek başlarına gerekse külliyeler halinde devirlerinin kültür-medeniyet seviyelerinin göstergeleri olarak baş tacı olmuşlardır.
Bölgesel ve iklimsel özelliklere göre farklılık göstermektedir. Samsun ahşap mimarisinin inşası esnasında yapı malzemesi tercihinde yine bölgesel flora ile iklimsel özellikler etkili olmuş ve sağlamlık, uzun süreli dayanıklılık, neme direnç  gibi özellikler ön planda tutulmuştur. Karadeniz’in zengin florası seçenekleri artırmış, ölçüleri itibari ile yekpare olarak kullanım imkanı veren  Kestane, Pelit, bazı Çam cinsleri ve Kara Ağaç en çok kullanılan ahşap yapı malzemeleri olmuş, süslemede ise işlenmesi kolay olan ceviz ağacı tercih edilmiştir.

Genel olarak çantı tekniğini kısaca tanımlarsak, çiviye gerek duyulmayan, kabaca yontulmuş ağaç gövdeleri veya çapları yer yer 30-35 cm civarında olan tomrukların alt ve üst kısımlarının düzgünleştirilerek birbirinin üzerine giydirildiği, köşelerde çeşitli tekniklerde geçmelerle birbirine kenetlendiği, ahşap direk ve kirişler ile iki taraflı çatılmış tavandan (kırma çatı) oluşan yapıları tanımlamakta, işçilik ise dönem ve ekonomi ile paralel olarak değişiklik göstermektedir. Bölge ahşap camilerinde köşe bağlantılarında genellikle Kurt Boğazı geçme tercih edilirken az sayıda örnekte Çalma Boğaz geçme yöntemi kullanılmıştır.
Görüldüğü gibi ahşap camilerin Anadolu’da yoğun olarak inşa edildiği  bölgelerin başında Karadeniz Bölgesi gelmektedir. Samsun, 123 adet ahşap cami ile bölge içerisinde başı çekmektedir. Alaçam ilçesinde ise on bir tane ahşap cami tescil edilmiştir. Bu camilerden bazıları Uzunkıraç, Şirinköy, Aşağıkoçlu, Pelitbükü Ekleş, Gümüşova, Pelitbüküsekecek, Pelitbükühasırlık Ahşap Camileri, Kalukdemirci ve Kalukkaraçukur Köylerinde bulunan ahşap camilerdir. İlçemizde bulunan camiler 19-20.yüzyıl Salıpazarı, Ayvacık, Alaçam, Yakakent, Tekkeköy ve Bafra Camileri ile aynı grupta değerlendirilmektedir.

Alaçam ilçesi, ahşap mimari bakımından oldukça zengindir. Ahşap sivil mimari yapıları ve dini yapılar günümüzde hala kullanılmaktadır. Ahşap mimari son dönemlerde bilim insanlarının, turizmcilerin, doğa sporlarıyla ilgilenenlerin, fotoğrafçıların ve yazılı-görsel basının dikkatini çekmektedir. İlçemizdeki ahşap eserlerin korunma ve tanıtımlarının sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda çalışmalar devam etmektedir.

 
alaçam cami2.jpg

Wooden Mosques 
Samsun is one of the oldest  settlements of Turkish-Islamic civilisation in Anatolia. Hence, there are a number of architectural signs of this civilisation spread to whole city over the ages. Wooden mosques are among the most common and important samples of this unique architecture. They are made with a special technique called Kurt Bogazi, which signifies interlacing the logs together without using a single nail while building the structure.
11 out of 123 registered wooden mosques in Samsun are located in Alacam. Most of these mosques are considered in the same group with Salipazari, Ayvacik, Alacam, Yakakent, Tekkekoy and Bafra mosques built around 19th and 20th century. Alacam is a rich territory in terms of wooden architecture. These wooden structures are still in use today. These structures attracted the attention of scientists, tourist operators and journalists as well. Studies regarding the protection and promotion of the wooden works are on the process. 

Moscheen aus Holz

Von den 123 Holz-Moscheen in der Schwarzmeerregion sind 11 in Alacam eingetragen. Die meisten dieser Moscheen ‎befinden sich in derselben Gruppe wie Salipazari, Ayvacik, Alacam, Yakakent, Tekkeköy und Bafra-Moscheen, die um ‎das 19. und 20. Jahrhundert gebaut wurden. Alacam ist in Bezug auf die Holzarchitektur ein reiches Gebiet. Diese ‎hölzernen Architekturstrukturen und religiösen Strukturen sind noch heute in Gebrauch. Diese Strukturen haben die ‎Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern, Reiseveranstaltern, Journalisten und Sportlern auf sich gezogen. Die Studien zum ‎Schutz und zur Förderung der Holzarbeiten in unserem Bezirk sind in Vorbereitung..

عربى
مساجد خشبية
سامسون هي واحدة من أقدم مستوطنات الحضارة التركية الإسلامية في الأناضول. ومن ثم ، هناك عدد من العلامات المعمارية لهذه الحضارة انتشرت في جميع أنحاء المدينة على مر العصور. تعد المساجد الخشبية من بين النماذج الأكثر شيوعًا وأهمية لهذه العمارة الفريدة. إنها مصنوعة بتقنية خاصة تسمى Kurt Bogazi ، والتي تشير إلى تشابك جذوع الأشجار معًا دون استخدام مسمار واحد أثناء بناء الهيكل.
يقع 11 من أصل 123 مسجدًا خشبيًا مسجلاً في سامسون في ألاكام. تعتبر معظم هذه المساجد في نفس المجموعة مع مساجد Salipazari و Ayvacik و Alacam و Yakakent و Tekkekoy و Bafra التي بنيت في القرنين التاسع عشر والعشرين. ألكام هي منطقة غنية من حيث العمارة الخشبية. هذه الهياكل الخشبية لا تزال قيد الاستخدام اليوم. جذبت هذه الهياكل انتباه العلماء والعاملين في مجال السياحة والصحفيين أيضًا. الدراسات المتعلقة بحماية وتعزيز الأعمال الخشبية جارية.

Française
Mosquées en bois
Samsun est l'une des plus anciennes colonies de la civilisation turco-islamique en Anatolie. Par conséquent, il existe un certain nombre de signes architecturaux de cette civilisation répartis dans toute la ville au fil des âges. Les mosquées en bois sont parmi les échantillons les plus communs et les plus importants de cette architecture unique. Ils sont fabriqués avec une technique spéciale appelée Kurt Bogazi, qui consiste à entrelacer les bûches entre elles sans utiliser un seul clou lors de la construction de la structure.
11 des 123 mosquées en bois enregistrées à Samsun sont situées à Alacam. La plupart de ces mosquées sont considérées dans le même groupe avec les mosquées Salipazari, Ayvacik, Alacam, Yakakent, Tekkekoy et Bafra construites vers les 19e et 20e siècles. Alacam est un territoire riche en termes d'architecture en bois. Ces structures en bois sont encore utilisées aujourd'hui. Ces structures ont également attiré l'attention des scientifiques, des opérateurs touristiques et des journalistes. Des études concernant la protection et la valorisation des ouvrages en bois sont en cours.

Espanol
Mezquitas de madera
Samsun es uno de los asentamientos más antiguos de la civilización turco-islámica en Anatolia. Por lo tanto, hay una serie de signos arquitectónicos de esta civilización que se extendieron por toda la ciudad a lo largo de los siglos. Las mezquitas de madera se encuentran entre las muestras más comunes e importantes de esta arquitectura única. Están hechos con una técnica especial llamada Kurt Bogazi, que significa entrelazar los troncos sin usar un solo clavo mientras se construye la estructura.
11 de las 123 mezquitas de madera registradas en Samsun se encuentran en Alacam. La mayoría de estas mezquitas se consideran en el mismo grupo que las mezquitas de Salipazari, Ayvacik, Alacam, Yakakent, Tekkekoy y Bafra construidas alrededor de los siglos XIX y XX. Alacam es un territorio rico en términos de arquitectura de madera. Estas estructuras de madera todavía se utilizan hoy en día. Estas estructuras también atrajeron la atención de científicos, operadores turísticos y periodistas. Se encuentran en proceso estudios sobre la protección y promoción de las obras en madera.

Pусский
Деревянные мечети
Самсун - одно из старейших поселений турецко-исламской цивилизации в Анатолии. Следовательно, существует ряд архитектурных знаков этой цивилизации, распространившейся на весь город на протяжении веков. Деревянные мечети - одни из самых распространенных и важных образцов этой уникальной архитектуры. Они сделаны с помощью специальной техники под названием Курт Богази, что означает переплетение бревен вместе без использования единого гвоздя при строительстве конструкции.
11 из 123 зарегистрированных деревянных мечетей Самсуна находятся в Алджаме. Большинство этих мечетей входят в одну группу с мечетями Салипазари, Айваджик, Алачам, Якакент, Теккекёй и Бафра, построенными примерно в 19 и 20 веках. Алакам - богатая территория с точки зрения деревянного зодчества. Эти деревянные конструкции используются до сих пор. Эти структуры привлекли внимание ученых, туроператоров и журналистов. Исследования по защите и продвижению деревянных конструкций продолжаются.