Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Şeyh Savcı ve Sultan Altunbaş TürbesiYOLBUL (NAVIGATION)

Anadolu’daki son Selçuklu sultanı olan Mesud’un şehzadesi ve halefi, Gazi Çelebi adıyla meşhur Sultan Taceddin Altunbaş’a ait olduğu belirtilen türbenin kitabesi bulunmadığından türbenin tarihi hakkında kesin bilgi edinilememektedir. Ancak son Selçuklu sultanı olan Mesud’un oğlu olması ve 1344 yılında tanzim edilen vakfiyeden anlaşıldığına göre türbe, 1300’lü yılların ikinci yarısına yakın bir zamanda inşa edilmiştir.
Mimari özellikleri: Türbeye ait mezar, Selçuklu dönemine ait eski kesme taşlarla kaplanmıştır. Kesme taşları işlemeli ve mezar taşı başlıklıdır.
Rivayet: Kayıtlara göre, Sultan Taceddin, Küçük ve Sultan Gazi adlarıyla meşhurdur. Kayıtlar, Gazi Çelebinin 1344 yılında tanzim etmiş olduğu vakfiyesinde yer almaktadır. Bu vakfiyeden anlaşıldığına göre, Sultan Mesud oğlu olan Sultan Taceddin Altınbaş, Kuran cüzlerinin okunması için köyler vakfetmiştir. Şeyh Safinin Selçuklular döneminde Selçuklu Sultanlarının da önem verdiği bir şahsiyet olduğu ve Selçukluların Anadolu’daki hâkimiyetleri sona erdiğinde çok üzülüp hastalanan Tacettin Altınbaş’ın Şeyh Safinin yanına gelmek, hatta öldüğünde buraya gömülmek istediği bilinmektedir. Nitekim kayıtlarda Sultan Taceddin’in türbesi için şöyle yazılıdır: “Türbe-i Gazi Çelebi şehzade-i Sultan Mes’ud der karye-i Umurbey, Nam-ı diğer Şeyh Savcı der- Simre-i Havza Tabi’i Amasya.” (Sultan Mes’ud’un şehzadesi Gazi Çelebi’nin Amasya’ya tabi Havza Simre’sine bağlı Umurbey, diğer adıyla Şeyh Safi köyündeki türbesi) Türbe, halk tarafından Rıza-i İlahi için veli ziyaretinde bulunmak amacıyla ziyaret edilmektedir. 

The shrine has no inscription regarding its history, however considering its features and archives, it is thought to be built in late 1300's. It is believed that the tomb in it belongs to son of last Seljuk Sultan Taceddin Altunbas.

عربى
لا يحتوي الضريح على نقش يتعلق بتاريخه ، ولكن بالنظر إلى معالمه ومحفوظاته ، يُعتقد أنه تم بناؤه في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي. يُعتقد أن القبر الموجود فيها يعود إلى ابن آخر السلطان السلجوقي ، تاسدين ألتونباس

Française
Le sanctuaire n'a aucune inscription concernant son histoire, mais compte tenu de ses caractéristiques et de ses archives, on pense qu'il a été construit à la fin des années 1300. On pense que la tombe appartient au fils du dernier sultan seldjoukide Taceddin Altunbas.

Espanol
El santuario no tiene ninguna inscripción con respecto a su historia, sin embargo, considerando sus características y archivos, se cree que fue construido a finales de 1300. Se cree que la tumba pertenece al hijo del último sultán selyúcida Taceddin Altunbas.

Pусский

The sanctuary has no inscriptions about its history, however, given its features and archives, it is believed that it was built in the late 1300s. It is believed that the tomb in it belongs to the son of the last Seljuk sultan Taseddin Altunbas.
A