Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kavak İlçesi

 KONUM (NAVIGATION)
     

Samsun-Ankara karayolu üzerinde Samsun'un güneyinde bulunan Kavak ilçemiz, şehir merkezine 50 km mesafededir. Karadeniz'i, İç Anadolu, Güney ve Batı Anadolu'ya bağlayan önemli bir kavşakta bulunan Kavak, ulaşım yönünden büyük avantajlara sahiptir. Samsun - Ankara - İstanbul ana karayolu üzerinde yer alması, içinden demir yolu hattının geçmesi, Samsun limanına yakın olması ve Samsun havaalanına kısa mesafesi yatırım için önemli cazibeler oluşturmakta ve ilçenin geleceği için de büyük umut vaat etmektedir. Denizden yüksekliği 600 metre olan ve ormanlık bir yapıya sahip olan Kavak, İç Anadolu üzerinden ilçe sınırına girildiği anda ziyaretçilerini sık ağaçlarla kucaklar; Karadeniz sahili boyunca ayrılmaz. İlçe ormanlarında genellikle akmeşe, karameşe, gürgen, yabani fındık, ıhlamur, yabani erik, kiraz, kavak ve ardıç bulunur. Kavak ilçe merkezi ve çevresi oldukça dalgalı bir topoğrafyaya sahiptir. Arazi, yerleşmenin kuzey kesiminde daha eğimli olup Samsun - Ankara kara yoluna doğru eğim azalmakta fakat daha güneye indikçe eğim tekrar artmaktadır. Arazi kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde dere yatakları ile parçalanmaktadır. En yüksek dağı Hacılar Dağı'dır. İlçenin en önemli akarsularından Mert Irmağı bu dağlarda doğar. Ağıllı Deresinin katılımıyla daha da büyüyerek Samsun şehrinin doğusundan Karadeniz'e dökülür. İlçenin doğal gölü olmasa da sulama amacıyla yapılan göletleri vardır. İlçenin kuzeyinde Divanbaşı Göleti, güneyinde Kozansıkı Göleti, batısında ise Güven Göleti bulunur.Deniz seviyesinden oldukça yüksek olan Kavak'ta iklim, deniz ikliminden kara iklimine geçiş şeklindedir. Fakat karasal iklim daha baskın durumdadır. Yazları ılık, kışları ise genellikle soğuk geçer. Yazın lodos, kışın poyraz rüzgarlarının etkisi altında kalan ilçede en fazla yağmur ilkbaharda yağar.Kavak ilçesinin ekonomisinin lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. Tarım alanında en çok buğday, mısır, yulaf, arpa gibi tahıl ürünleri yetiştirilir. Ayrıca, şeker pancarı, tütün, patates ekimi de yapılmaktadır. Silaj mısır ve fiğ ekimi de artmaktadır. Hayvancılıkta ise kümes hayvancılığı ilçede gelişmiştir. Kümes hayvancılığının yanı sıra buna bağlı olarak yumurta ve kesimhane fabrikaları da ilçeye önemli bir ekonomik katkı sağlamaktadır. Yüksek kesimlerdeki köylerde yaşayan halkın geçim kaynağı ise büyük ölçüde orman ürünleridir. İlçedeki sanayi genellikle kireç, tuğla ve kiremit üretimi şeklinde gelişmişken son zamanlarda tekstil dahil birçok yatırımı bünyesine çekmektedir. 

Kavak, yukarıda sayılan özellikleri ile birlikte hızla gelişmekte olan bir ilçedir. Çok eskilere dayanan tarihi, kültürel ve sosyal yapısı, gelenek ve görenekleri, yemekleri, dil ve mimarisiyle Kavak ilçemiz ve her bir köyü kendine has doğal bir özelliğe ve kültüre sahiptir. Nüfusu 21000 civarındadır.

Kavak is located 50 km away from the city centre, on the Samsun-Ankara highway, at the south side of Samsun. Located at an important intersection connecting the Black Sea to central Anatolia, Kavak has significant advantages in terms of transportation. Thanks to this geopolitical location of the town, and the railway line that connects it to the port of Samsun, Kavak is an important attraction centre for investment. Since Kavak has a 600 m altitude, the climate of the district could be described as continental climate. Summers are hot and winters are usually cold. With its historical, cultural and social structure; traditions, food, and architecture dating back to ancient times, Kavak and each village of it has a unique natural feature. The population of the district is around 21 thousand.

عربى
تقع
 Kavak على بعد 50 كم من وسط المدينة ، على طريق Samsun-Ankara السريع ، في الجانب الجنوبي من Samsun. تقع في تقاطع مهم يربط البحر الأسود بوسط الأناضول ، تتمتع Kavak بمزايا كبيرة من حيث النقل. ومن هنا فإن هذا الموقع الجغرافي السياسي للمدينة ، وخط السكك الحديدية الذي يربطها بميناء سامسون ، يجعل من كافاك مركز جذب مهم للاستثمار. نظرًا لأن Kavak تقع على ارتفاع 600 متر ، يمكن وصف مناخ المدينة بأنه مناخ قاري. الصيف حار والشتاء بارد عادة. بفضل بنيتها التاريخية والثقافية والاجتماعية ، وتقاليدها ، وطعامها ، وهندستها المعمارية التي يعود تاريخها إلى العصور القديمة ، تتمتع كافاك وكل قرية بميزة طبيعية فريدة. يبلغ عدد سكان البلدة حوالي 21000 نسمة.

 

Française
Kavak est situé à 50 km du centre-ville, sur l'autoroute Samsun-Ankara, au sud de Samsun. Situé à un carrefour important reliant la mer Noire à l'Anatolie centrale, Kavak dispose d'avantages importants en termes de transport. D'où cette situation géopolitique de la ville, et la ligne de chemin de fer qui la relie au port de Samsun, font de Kavak un pôle d'attraction important pour les investissements. Puisque Kavak est situé à 600 m d'altitude, le climat de la ville pourrait être décrit comme un climat continental. Les étés sont chauds et les hivers sont généralement froids. Avec sa structure historique, culturelle et sociale, ses traditions, sa nourriture et son architecture remontant à l'Antiquité, Kavak et chaque village de celui-ci ont une caractéristique naturelle unique. La population de la ville est d'environ 21000 habitants.

Espanol
Kavak se encuentra a 50 km del centro de la ciudad, en la autopista Samsun-Ankara, en el lado sur de Samsun. Ubicado en una importante intersección que conecta el Mar Negro; a Anatolia central, Kavak tiene ventajas significativas en términos de transporte. De ahí que esta ubicación geopolítica de la ciudad, y la línea ferroviaria que la conecta con el puerto de Samsun, hagan de Kavak un importante centro de atracción de inversiones. Dado que Kavak se encuentra a 600 m de altitud, el clima de la ciudad podría describirse como clima continental. Los veranos son calurosos y los inviernos suelen ser fríos. Con su estructura histórica, cultural y social, tradiciones, comida y arquitectura que se remontan a la antigüedad, Kavak y cada pueblo tiene una característica natural única. La población de la ciudad es de alrededor de 21.000 habitantes.

Pусский
Кавак расположен в 50 км от центра города, на шоссе Самсун-Анкара, на южной стороне Самсуна. Расположен на важном перекрестке, соединяющем Черное море; До центральной Анатолии Кавак имеет значительные преимущества с точки зрения транспортировки. Следовательно, это геополитическое расположение города и железнодорожная линия, соединяющая его с портом Самсун, делают Кавак важным центром притяжения для инвестиций. Поскольку Кавак расположен на высоте 600 м над уровнем моря, климат города можно охарактеризовать как континентальный. Лето жаркое, а зима обычно холодная. С его исторической, культурной и социальной структурой, традициями, едой и архитектурой, восходящей к древним временам, Кавак и каждая его деревня обладают уникальными природными особенностями. Население города составляет около 21000 человек.