Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tekkeköy İlçesi

 
KONUM (NAVIGATION)    
 
 

 
     Tekkeköy, Samsun-Ordu karayolunun 13. km'sinden 1 km güneyinde yer alan İlçemizdir.

        İlçede yerleşim insanlık tarihi kadar eskidir. Bugünkü Tekkeköy tarihi süreç için içerisinde mağara yerleşimleri sahasından kuzeye doğru yayılmış yaklaşık 52000 nüfusuyla şirin bir Karadeniz ilçesidir. Bölgedeki mağaraların birinde yapılan kazılar neticesinde üstte Hitit, altta Bakır Çağı dönemlerine ait kültür kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Köy mezarlarında ölülerin yanında Tunç ve Bakırdan yapılmış eşyalar ile taştan yapılmış ok uçlarının bulunması ise ilçenin o tarihte ileri bir tekniğe sahip olduğunu göstermektedir. Önceleri denizin mağaralar bölgesine kadar daha sonra denizin, alüvyonlarla dolması nedeniyle ilçenin kıyıdan 4 km uzakta kaldığı tahmin edilmektedir.

        İlçe  sırasıyla Bizans ve Anadolu Selçuklu Devletinin eline geçmiştir. Yıldırım Beyazıt tarafından da Samsun ili ile birlikte Osmanlı Egemenliğine girmiştir. İlçenin adı tahminen 1250-1330 yılları ortasında yaşamış olan Şeyh Zeynüddin’in burada kurduğu “Tekke” ve bu çevre oluşturduğu çiftlikten sonra bir kasaba haline gelmiş, bu nedenle de “TEKKEKÖY” adını almıştır. İlçe 09.08.l988 tarihinde de ilçe olmuştur.

        İlçede yer alan ve şimdiye kadar yapılan arkeolojik kazı ve bulgularda Arkeolojik tanımlama literatürüne de girmiş olan Tekkeköy Mağaraları Türkiye’de Antalya Karain Mağarası, Marmara Yarımburgaz Adası mağarası’ndan sonra en eski yerleşim yeridir. MÖ 15.000 ile MÖ 60.000 yılları arasına tarihlendirilen katmana sahip olduğu tespit edilen Tekkeköy Mağaraları Karadeniz Bölgesinde bulunan en eski insan yerleşkesidir.

         Civilization history of Tekkeköy is almost old as human history. Tekkeköy today is a modern town with a population of 52.000. During the excavations, remainings from the Hititian period and Bronze age found respectively in the layers. Bronze and copper arrowheads found nearby the corps in the ancient graveyards demonstrate the advanced technology of the locals of the period. The town was ruled by Byzantium and Seljuk empires respectively. Due to the Lodge (Tekke) established roughly between 1250-1330 by Seyh Zeynuddin, the town named as Tekkeköy.
    The archaeological remains found during the excavations are exhibited in various museums of Samsun.

عربى
تاريخ حضارة تك كوي يكاد يكون قديمًا مثل تاريخ البشرية. تك كوي اليوم مدينة حديثة يبلغ عدد سكانها 52.000 نسمة. أثناء التنقيب ، وجدت بقايا من العصر الهيتيت والعصر البرونزي على التوالي في الطبقات. تظهر رؤوس سهام برونزية ونحاسية بالقرب من السلك في المقابر القديمة التكنولوجيا المتقدمة للسكان المحليين في تلك الفترة. كانت المدينة تحت حكم الإمبراطوريتين البيزنطية والسلجوقية على التوالي. بسبب النزل (Tekke) الذي تم إنشاؤه تقريبًا بين 1250-1330 من قبل Seyh Zeynuddin ، المدينة المسماة Tekkeköy.
     تم عرض البقايا الأثرية التي تم العثور عليها أثناء الحفريات في متاحف مختلفة في سامسون.
Espanol
La historia de la civilización Tekkeköy es casi tan antigua como la historia humana. Tekkeköy es hoy una ciudad moderna con una población de 52.000 habitantes. Durante las excavaciones, se encontraron restos del período hititiano y de la Edad del Bronce en las capas, respectivamente. Las puntas de flecha de bronce y cobre encontradas cerca del cuerpo en cementerios antiguos son un testimonio de la tecnología avanzada de los habitantes de la época. La ciudad fue gobernada por los imperios bizantino y selyúcida, respectivamente. Debido a la Logia (Tekke) establecida entre 1250 y 1330 por Seyh Zeynuddin, la ciudad se llamó Tekkeköy.
      Los restos arqueológicos encontrados durante las excavaciones se exhiben en varios museos de Samsun.
Française
L'histoire de la civilisation de Tekkeköy est presque aussi ancienne que l'histoire humaine. Tekkeköy est aujourd'hui une ville moderne avec une population de 52.000 habitants. Au cours des fouilles, des vestiges de la période hititienne et de l'âge du bronze ont été trouvés respectivement dans les couches. Les pointes de flèches en bronze et en cuivre trouvées à proximité du corps dans les anciens cimetières témoignent de la technologie de pointe des habitants de l'époque. La ville était respectivement dirigée par les empires byzantin et seldjoukide. En raison de la Loge (Tekke) établie entre 1250 et 1330 par Seyh Zeynuddin, la ville s'appelait Tekkeköy.
     Les vestiges archéologiques trouvés lors des fouilles sont exposés dans divers musées de Samsun.
Pусский

История цивилизации Теккекёй почти древняя, как история человечества. Теккекёй сегодня - это современный город с населением 52 000 человек. Во время раскопок в слоях были обнаружены остатки хититского периода и бронзового века соответственно. Бронзовые и медные наконечники стрел, найденные рядом с корпусом на древних кладбищах, демонстрируют передовые технологии местных жителей того периода. Городом управляли Византия и империи сельджуков соответственно. Благодаря Ложе (Текке), основанной примерно между 1250-1330 годами Сейхом Зейнуддином, город получил название Теккекёй.
     Археологические останки, найденные при раскопках, выставлены в различных музеях Самсуна.