Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Terme İlçesi

 
KONUM (NAVIGATION)

   

        Terme'nin tarihte ilçe olarak yer alması; yaklaşık yetmişbeş yıl öncesine dayanmaktadır. Ancak tarihte Terme çok eski bir yerleşim yeri olarak kendini kabul ettirmiş olup bir çok efsaneyi bünyesinde barındırmaktadır. Termesus veya Termedon adı bunun en güzel delilidir. Yine Terme'yi tarihi seyri içinde incelerken Samsun, Çarşamba, Amasya ve Trabzon tarihleriyle birlikte incelemek en doğru olanıdır. Terme ilçemizin tarihi M.O. 1000 yılına kadar dayanmaktadır. İlçemizin en eski kavminin Gaşkalar olduğu sanılmaktadır. Hititler; Samsun'a kadar yayılınca Gaşkaları da yönetimleri altına aldılar. Daha sonra Firigler; Hititler'i yenerek bu bölgeye hakim olmuşlardır.
    

       Firigler'den sonra Anadoluya, doğudan Kimmerler girdi. İskitler'in önünden çekilerek Anadolu'ya giren Kimmerler de Firigler'i yıktı. Bu kavmin kadınlardan ibaret topluluğu olan Amazonlar da Termeye gelip konakladılar. Hatta Terme suyu (Termedon) yanındaki dağların adı bazı yabancı harita ve ansiklopedilerde

Amazonius Mous (Amazon Dağları)" olarak geçer.Aynı yıllarda Karadeniz kıyılarında kolonizatör olarak bulunan eski Yunanlılar da Termedon'da yalnız kadınlardan ibaret bir toplum olduğundan bahsediyor.

        Nüfusu,73000 civarındadır. 

    Though Terme has been announced as a town 0nly 75 years ago, its history dates back to ancient times with a number of legends. Termesus and Termedon are the best proof of this rich history. Terme's known history dates back to 1000 BC. It is believed that the first tribe ruled Terma was Gaşkas. Hititians, Frigs, Kimmers, Amazons ruled the town respectively as well.

عربى
على الرغم من الإعلان عن Terme كمدينة منذ 75 عامًا فقط ، إلا أن تاريخها يعود إلى العصور القديمة مع عدد من الأساطير. يُعد Termesus و Termedon أفضل دليل على هذا التاريخ الغني. يعود تاريخ تيرمي المعروف إلى عام 1000 قبل الميلاد. يُعتقد أن أول قبيلة حكمت ترما كانت Gaşkas. حكم الهيتيتيون ، فريغز ، كيمرز ، أمازون المدينة على التوالي.

Française
Bien que Terme ait été annoncée comme une ville il y a seulement 75 ans, son histoire remonte à l'Antiquité avec un certain nombre de légendes. Termesus et Termedon sont la meilleure preuve de cette riche histoire. L'histoire connue de Terme remonte à 1000 av. On pense que la première tribu à régner sur Terma était Gaşkas. Hititians, Frigs, Kimmers, Amazons ont également gouverné la ville respectivement.

Pусский
Хотя Терме был объявлен городом всего 75 лет назад, его история восходит к древним временам и связана с множеством легенд. Термес и Термедон - лучшее доказательство этой богатой истории. Известная история Терме восходит к 1000 году до нашей эры. Считается, что первым племенем, правившим Терма, был Гашкас. Хититяне, фриги, киммеры, амазонки также правили городом соответственно.

Espanol

Aunque Terme ha sido anunciada como ciudad hace apenas 75 años, su historia se remonta a la antigüedad con una serie de leyendas. Termesus y Termedon son la mejor prueba de esta rica historia. La historia conocida de Terme se remonta al año 1000 a. C. Se cree que la primera tribu que gobernó Terma fue Gaşkas. Hititianos, Frigs, Kimmers, Amazonas también gobernaron la ciudad respectivamente.